O Klubu

Pohled do historie

 • 28.2.2014 – první neoficiální setkání absolventek Miniinkubátoru se Zdenkou a lektorkou (téma akce: Obchodní dovednosti)
 • září 2015 – Klub podnikatelek ze Zlínska byl zapsán jako spolek do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20789
 • leden 2020 –  jméno spolku se mění na IdeaZone, z.s. a Klub se stává jedním z projektů této neziskové organizace.

 


Pravidla fungování projektu Klub podnikatelek

Realizátor

Projekt je realizován neziskovou organizací IdeaZone, z.s. se sídlem Lesní čtvrť III 6970, Zlín, IČO 0436545. Spolek zastupuje samostatně ve všech věcech předseda spolku: Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová, 777 010 447, zdenka@ideazone.cz (příp. zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz).

Účel projektu

Účelem Klubu podnikatelek ze Zlínska je vytvořit prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a spolupráci osob ze Zlínského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat začínají nebo již podnikají. Aktivity jsou vyvíjeny s důrazem na etická a morální hlediska s cílem podpořit vzdělávání, kreativitu, osobní jedinečnost, slušné a etické podnikání a také podpořit zahajování podnikání v regionu. Cílovou skupinou projektu jsou ženy, zejména maminky. Cílem je předávat potřebné informace k zahájení či rozvoji podnikání, a to takovou formou, aby bylo podpořeno slaďování osobního a pracovního života.

Jak projekt funguje

Projekt nabízí:

 • semináře, které jsou otevřené (i pro širokou veřejnost) nebo uzavřené (určeny pouze pro členky Klubu),
 • setkání podnikatelek, v rámci kterých dochází ke vzájemné podpoře, sdílení a inspiraci.

Dále je možno využít dalších aktivit, které jsou spolkem realizovány:

 • intenzivní worskhop 1:1 zaměřený na zahájení či rozvoj podnikání,
 • podpůrné, motivační a vzdělávací materiály zaměřené na zahájení či rozvoj podnikání.

Kdo může být členem

Ten, kdo má IČO a podniká na území Zlínského kraje.

Další základní podmínkou členství je pak soulad s účelem a stylem fungování Klubu. Člen musí chtít podnikat čistě, eticky, morálně. Musí chtít spolupracovat a pomáhat si navzájem.

Smyslem je vytvoření komunity vzájemně se podporujících osob, které si mohou konkurovat, ale ne si škodit.

Jak se stát členem a jak lze členství zrušit

Přijďte alespoň na 3 akce Klubu. Seznamte se s námi a s tím, jak fungujeme. Pokud situace (např. pandemická) neumožňuje účast na živých akcích, je tuto podmínku možno nahradit osobní schůzkou se Zdenkou – předsedkyní Klubu. Pokud chcete být členem, je dále třeba:

 • vyplnit přihlášku a dodat požadované přílohy,
 • být schválen realizátorem jako člen Klubu.

V případě, že již členem Klubu být nechcete, stačí to písemně oznámit realizátorovi. Do 14 dní od podání informace o ukončení členství budou podniknuty potřebné kroky: váš medailonek bude odstraněn z přehledu členů na webu Klubu a již dále nebudete moci využívat členských práv (viz níže).

Členství může být ukončeno ze strany realizátora, a to v případě, kdy dojde k porušení povinností člena. V takovém případě je ukončení členství oznámeno písemnou formou a součástí oznámení je i termín, ke kterému je členství ukončeno. O ukončení členství z důvodu porušené povinností člena rozhoduje realizátor. Podnět k ukončení členství jiného člena může podat kterýkoli člen.

Práva člena

 • Možnost přednostního přihlášení na akce Klubu.
 • Účastnit se uzavřených akcí určených jen členům Klubu.
 • Účastnit se akcí realizovaných v rámci projektu Klub podnikatelek ze Zlínska za zvýhodněných podmínek.
 • Využívat nabídku dalších aktivit, které spolek realizuje, a to za zvýhodněných podmínek.
 • Být včas informován o všech změnách, které mohou mít vliv na členství v Klubu.
 • Dávat zpětnou vazbu realizátorovi ohledně klubových záležitostí, které souvisí zejména s členstvím, realizací akcí, zvýhodněných podmínek aj.
 • Využívat (dle kapacitních možností) zázemí Klubu v Naší Dílně.
 • Využívat uzavřenou skupinu na Facebooku ke sdílení nabídek, poptávek, názorů, tipů a rad aj. pouze mezi členy Klubu.

Povinnosti člena

 • Hradit závazky vůči Klubu či spolku, a to ve stanovené výši a termínu.
 • Propagovat své členství Klubu.
 • Podnikat čistě, eticky, morálně.
 • Jednat tak, ať není poškozována pověst Klubu či ostatních členek.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.1.2020.