Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup účasti (rezervace místa) na webové stránce www.klubpodnikatelekzlin.cz či www.klub.csr-zlin.cz
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s. (dále jen “organizátor” či „Klub“), sídlem Lesní čtvrť III 6970, 760 01 Zlín, IČ 04365445, zapsaný od 19.9. 2015 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 20789. a kupujícího (dále jen „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Souhlas s obchodními podmínkami je nedílnou součástí provedeného nákupu na webových stránkách www.klubpodnikatelekzlin.cz či www.klub.csr-zlin.cz
 4. Předmětem nákupu je účast na akci Klubu. Nákupem účastník přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou účastníka a organizátor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může účastník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU, OBJEDNÁVKA

Předmět smluvního vztahu, označení produktu a cena

 1. Předmětem smlouvy je prodej živých akcí – seminářů s setkání. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.klubpodnikatelekzlin.cz či www.klub.csr-zlin.cz
 2. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedené na vybraném webovém rozhraní organizátora u jednotlivých akcí. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

 1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká odesláním závazné přihlášky na workshop – objednávky účasti. Objednávku odešle zákazník prostřednictvím elektronického formuláře na www.klubpodnikatelekzlin.cz či www.klub.csr-zlin.cz, kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a organizátorem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
 2. Pokud je kupující pouze zprostředkovatelem platby, ale školení či workshopu se zúčastní osoba třetí, má třetí osoba povinnost zaslat své osobní údaje požadované ve webovém formuláři na adresu barosova@csr-zlin.cz. Zasláním údajů třetí osoba potvrzuje svou účast na akci a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena je uvedena na vybraném webovém rozhraní organizátora, vždy u konkrétní akce, u konkrétního objednávkového formuláře.
 2. Organizátor vystaví zálohovou fakturu, která je odeslána na zadaný email. spatnost je 7 dní. Po připsání platby na účet je na daný email odesláno potvrzení o zaplacení. Organizátor není plátcem daně z přidané hodnoty.
 3. Platbu za akci je možné uhradit pouze bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u Fio banka, a.s., číslo účtu 2100873924/2010 (variabilní symbol pro konkrétní platbu je vždy uveden na zálohové faktuře).
 4. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení zálohové faktury), není-li uvedeno jinak, závazek účastníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora.

PODMÍNKY ORGANIZACE AKCÍ

 1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v akcích (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům kurzu nebo workshopu oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání akce a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou akci v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.
 3. Organizátor může z důvodu naplnění kapacit akce od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  • a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem,
  • b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.

STORNO PODMÍNKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.V případě, že se nemůžete zúčastnit, ozvěte se co nejdříve Zdence Barošové na barosova@csr-zlin.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání akce.

2. V případě zrušení akce ze strany Klubu Vám vrátíme částku v plné výši.

3. V případě zrušení účasti ze strany účastníka:

Účastník zruší účast více než 7 dní před konáním akce

 • Částka je vrácena v plné výši.

Účastník zruší účast méně než 7 dní před konáním akce

 • Vzniká storno administrativní poplatek (20% z účastnického poplatku) a zbytek (80%) uhrazené částky se vrací.
 • V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na barosova@csr-zlin.cz.

Účastník zruší účast méně než 3 dny před konáním akce nebo se vůbec nedostaví

 • Vzniká storno ve výši 100 %.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany organizátora

 • Organizátor je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem.
 • Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení účastníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

 • Účastník má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být organizátorovi odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
  • Odešlete prosím email na barosova@csr-zlin.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
  • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

OCHRANA ÚDAJŮ

Organizátor se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s účastníkem. Detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 2. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na barosova@csr-zlin.cz , kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
 3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
  Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci nákupu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.
 4. Možnost odhlášení
  Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň účastník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník souhlasí s tím, že pořadatel bude na školení fotografovat a tyto snímky využije k propagaci dalších školení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.1.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2019.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info zde.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít