Podmínky účasti na akcích v rámci projektu Klub podnikatelek Ze Zlínska

Obecně

 1. Tyto Podmínky účasti (dále “podmínky” nebo “PÚ”) upravují smluvní vztah mezi realizátorem akce a jejím objednatelem a účastníkem.
 2. Realizátor akcí: IdeaZone, z.s. (dále jen “organizátor” či „realizátor“ či „pořadatel“), sídlem Lesní čtvrť III 6970, 760 01 Zlín, IČ 04365445, zapsaný od 19.9. 2015 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 20789.
 3. Objednatel, zájemce o účast a účastník akce: dále jen „účastník“ (objednatel, zájemce o účast a účastník bývá převážně jedna a tatáž osoba – za účastníka je považován ten, jehož údaje jsou uvedeny v objednávkovém formuláři).
 4. Souhlas s podmínkami je nedílnou součástí rezervace místa na akci uveřejněné na stránkách klubpodnikatelekzlin.cz (dále jen „web Klubu“).
 5. Akcí se rozumí: živá akce, online akce, workshop 1:1. Předmětem je tedy účast na akci v rámci projektu Klub podnikatelek ze Zlínska. Rezervací místa (na živé akci, na online akci nebo na workshopu 1:1) zájemce o účast přijímá, že jakékoliv použití informací z akce a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou účastníka a organizátor za ně nenese žádnou odpovědnost. V popisu akcí může účastník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tematice.

Předmět, objednávka (rezervace místa)

Předmět smluvního vztahu, označení a cena

 1. Předmětem smlouvy je účast na živé či online akci  či workshopu 1:1. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu a ceny, jsou uvedeny na webu Klubu.
 2. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webu Klubu.

Objednávka

 1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká odesláním závazné objednávky – rezervace místa. Objednávka je odeslána prostřednictvím elektronického formuláře na webu Klubu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi realizátorem a účastníkem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito podmínkami. Odesláním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři.
 2. Pokud je účastník pouze zprostředkovatelem platby, ale akce se zúčastní osoba třetí, má třetí osoba povinnost zaslat své údaje požadované ve formuláři na adresu zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz. Zasláním údajů třetí osoba potvrzuje svou účast na akci a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Cena, způsob úhrady

 1. Cena je uvedena na webu Klubu vždy u konkrétní akce, v konkrétním objednávkovém formuláři.
 2. Organizátor vystaví zálohovou fakturu, která je odeslána na zadaný email.
 3. Splatnost je 7 dní, není-li uvedeno jinak. Závazek účastníka je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora. Po připsání platby na účet je na email úřastníka odesláno potvrzení o zaplacení účastnického poplatku.
 4. Organizátor není plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Účastnický poplatek je možné uhradit pouze bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u Fio banka, a.s., číslo účtu 2100873924/2010 (variabilní symbol pro konkrétní platbu je vždy uveden na zálohové faktuře).

Podmínky organizace akcí

 1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v akcích (změna osnovy nebo harmonogramu akce, změna místa konání či termínu, změna učebního materiálu, převedení do online podoby atd.). Všechny případné změny budou účastníkům oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou s předstihem.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který má pro danou akci stanoven a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou akci v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazený účastnický poplatek.
 3. Organizátor může stornovat rezervaci místa v následujících případech:
  • a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem,
  • b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.

Storno podmínky

Zrušení ze strany organizátora:

V případě zrušení akce ze strany Klubu je účastnický poplatek vrácen v plné výši v co nejkratším termínu po zrušení akce (zpravidla do týdne).

Zrušení účasti ze strany účastníka:

V případě, že se nemůžete zúčastnit, ozvěte se co nejdříve Zdence Barošové na 777 010 447 nebo na email zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz a uveďte vaše jméno a dále název, termín a místo konání akce.

 • Účastník zruší účast více než 7 dní před konáním akce (např. v případě páteční akce je účast zrušena nejpozději ve čtvrtek předchozího tádne)
  • Částka je vrácena v plné výši.
 • Účastník zruší účast méně než 7 dní před konáním akce
  • Vzniká storno administrativní poplatek (20% z účastnického poplatku) a zbytek (80%) uhrazené částky se vrací.
  • V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na uvedený kontakt.
 • Účastník zruší účast méně než 3 dny před konáním akce (např. v případě páteční akce je účast zrušena později než v úterý před akcí) nebo se vůbec nedostaví
  • Vzniká storno ve výši 100 % (účastnický poplatek není vrácen).

Odstoupení ze strany účastníka

 1. Účastník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o účasti na akci odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být organizátorovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být provedeno písemně a zasláno na email zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz. Organizátor potvrdí účastníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.
 3. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace je fixně stanoven pořadatelem a který by započal před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku.

Ochrana údajů

 1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého objednávkového procesu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.
 2. Realizátor je správce osobních údajů, zpracovatelem je FAPI Business s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 07671563, jakožto provozovatel služby FAPI, která je využívána pro administraci objednávkového procesu. 
 3. Na požádání Vám podle možností obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz. Jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci rezervace. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít také k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na této komunikaci je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s ní nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň účastník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Vyplněním přihlašovacího formuláře souhlasíte s tím, že realizátor bude na školení fotografovat a tyto snímky využije k propagaci dalších školení. Pokud s fotografováním nesouhlasíte, je třeba na to realizátora nejpozději před zahájem akce upozornit.

A na závěr…

 1. Tyto podmínky jsou zobrazeny na webu Klubu a také jsou součástí rezervačních formulářů.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s rezervací místa a následnou platbou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Toto znění podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2020 a nahrazuje všechny předchozí verze podmínek účasti.